Retraite2018-11-08T02:15:42+00:00

Wat is een retraite?

What is a retreat?

Een retraite is een gelegenheid om de beslommeringen van het dagelijkse leven achter te laten: geen haast, stress en lawaai. Het geeft je de mogelijkheid om stil te staan bij het moment en gewaar te worden van jezelf, van anderen en de omgeving. Vanuit dit gewaarzijn wordt zichtbaar welke uitdagingen, valkuilen en oppervlakkigheden het dagelijkse leven beheersen. Op retraite gaan betekent letterlijk: je terug trekken. Meestal op een stille plek in de natuur. Even pas op de plaats maken en afstand creëren van de waan van alle dag. Even niet meer tien ballen tegelijk in de lucht houden. Gewoon er zijn, op dit moment. Zonder afleiding. Geen telefoon, krant, boek of verplichte praatjes. Stilstaan, kijken, luisteren en ervaren wat er nu is. Niets meer. En ook niets minder.

Naast meditatie en stilte kunnen ook studie, yoga, gespreksgroepen, gezang en t’ai chi onderdeel uitmaken van het programma.

De retraites hebben een boeddhistische grondslag maar staan open voor mannen en vrouwen van alle gezindten.

Stilte

Kortere of langere perioden van stiltes zijn onderdeel van al onze retraites. Bij de intensieve retraites zijn de stilteperioden langer en wordt er meer gemediteerd. Sommige retraites zijn volledig in stilte.

Contact met de buitenwereld

Om optimaal gebruik te maken van een retraitesituatie helpt het om het contact met de buitenwereld te beperken door:

  • je mobiele telefoon uit te zetten, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie
  • de winkels en het lezen van kranten te vermijden
  • iPods, laptops etcetera thuis te laten.

Maaltijden

Alle maaltijden zijn vegatarisch. Als je een dieet volgt op medische indicatie, doen we het nodige.

Roken en alcohol

Alcohol is niet toegestaan en roken enkel buiten het retraiteterrein.

Een dag op een retraite ziet er in grote lijnen als volgt uit:

7.00        meditatie

9.00        ontbijt

10.30      ochtendprogramma kan bestaan uit verdere instructie, beoefening van meditatie, een lezing, kleine discussiegroepen

13.00      lunch en vrije tijd

16.30      instructie en meditatie beoefening

18.30      avondmaaltijd

20.00      meditatie, mantra zingen of ander ritueel

21.30      afsluiting van de dag 

A retreat is an opportunity to let go of the worries of everyday life: no hurry, stress or noise. It allows you to become aware of the moment and of yourself, and of others and the environment. From this awareness it can become clear which challenges, pittfalls and superficialities control your daily life. 
Going on retreat literally means: withdrawing. Ideally to a beautiful and quiet place. Standing still and creating a distance from wordly life. For a while you won’t have to keep 10 balls in the air. Just be. Without distraction, newspaper, polite conversations. Standing still, looking, listening to and experiencing what happens in this very moment. Nothing more. Nothing less. 
 
Besides mediation and silence we may also offer study, yoga, discussion groups, singing and t’ai chi as part of the programme.
 
De retreats have a buddhist orientation but are open to persons of all convictions
 
Silence
 
Longer or shorter periods of silence are part of all our retreats. On intensive retreats the periods of silence are longer and there will be more meditation.  
 
Contact with the outside world
 
To benefit fully from the retreat situation it is helpful to limit contact with the outside world by turning of your mobile phone, except in special cases, to avoid going to shops and reading newspapers, and to leave laptops and suchlike at home.
 
Meals
 
All meals are vegetarian. If you follow a diet for medical reasons, we will do what is needed.
 
Smoking and alcohol
 
Alcohol is not allowed, and smoking only outside of the terrain.
 
A typical day on retreat is as follows;
 
7.00    meditation
9.00    breakfast
10.30   morning programme. May consist in instruction, meditation, a talk, discussion groups
13.00   lunch and free time
16.30   further introduction or meditation
18.30   evening meal
20.00   meditation, mantra singing or another ritual
21.30   end of the day