Transformatie2018-11-14T02:07:17+00:00

Transformatie

Transformation

Het boeddhistische pad van transformatie is een volledige, totale en diepgaande verandering van je manier van kijken, je emotionele leven, manier van communiceren,  relaties, je werk en levensonderhoud, maatschappelijke betrokkenheid, en meer. Het mikt erop je hele leven op te tillen tot het niveau van de piekmomenten van je leven, zodat je volledig tot bloei komt.

De klassieke beschrijving van het pad van transformatie is het achtvoudige pad: een indeling van het leven in acht gebieden. Het zijn:

1) Visie. De manier waarop je naar de wereld kijkt, die voor een groot deel je werkelijkheid bepaald. 

2) Intentie/emotie. Met welke intentie doe je wat je doet? Kun je je emotionele leven ook ontwikkelen?

3) Communicatie. Hoe oprecht en waarachtig ben je in de communicatie? Maar niet alleen of het waar is is belangrijk, ook hoe vriendelijk en helpend het is.

4) Handelen. Dit zijn de ethische richtlijnen van de vijf trainingsprincipes.

5) Levensonderhoud. Dit gaat over je werk en maatschappelijke betrokkenheid, ook je gedrag als consument. Werk je (indirect) mee aan uitbuiting, geweld, uitsluiting? Hoe actief ben je met het tegengaan van onrecht, dichtbij en ver weg?

6) Beoefening. Hoe ga je met jezelf om? Het ontwikkelen van positieve manieren van zijn, en het tegengaan van negatieve.

7) Aandacht (mindfulness). Het beoefenen van tegenwoordigheid van geest.

8) Meditatie. Het werken aan je bewustzijn, de bron van alles.

Deze acht gebieden beslaan het hele leven, zowel innerlijk als uiterlijk, en de verschillende aspecten ervan houden elkaar in evenwicht. Soms moet je meer aan het ene aspect werken, en dan weer aan het andere. Sommige mensen zijn meer geneigd tot een bepaald aspect, andere tot een ander.

Als deze acht gebieden allemaal in onderlinge samenhang tot bloei komen, is dat de bloei van je hele leven: ontwaken.

The buddhist path of transformation is a complete, total and thoroughgoing transformation of one’s emotional life, speech, communication with other people, relationships, livelihood and more. It aims to enable us to bring the whole of our being on all levels up to the level of the highest moments of our lives, so that we will flourish.

The classic description of this path of transformation is the eightfold path: a division of life into eight area’s that can each be developed. They are:

1) Vision. The way you look at the world, which for a large part determines your reality.

2) Intention/emotion. What is the intention with with you are doing things. Is it possible to develop your emotional life?

3) Communication. How upright and truthful are you in communicating with others? But also how helpful and how kind do you communicate?

4) Acting. This is the area of ethics. The five training-principles can serve as guidelines. 

5) Livelihood. This is the area of your work and involvement with society, also how you behave as a consumer. Do you (indirectly) work along with exploitation, violence, exclusion? How active are you in countacting injustice, both far away and closer to home?

6) Effort. This is the area of working on yourself: how to develope positive states of being and counter negative ones.

7) Mindfulness. Developing presence of mind.

8) Meditation. Working with your consciousness, from which everything comes forth.

These eight area’s cover life as a whole, both inner and outer, and the different aspects of it balance each other out. Sometimes you need to work more on one aspect, and then to another. Some people tend towards a certain aspect, others to another aspect.

When all these aspect in their mutual dependence come to prosper together, then your whole life is flourishing: awakening.