Ethiek2018-11-07T21:19:37+00:00

Ethiek

Ethics

Een zesde-eeuwse Chinese keizer vroeg eens aan de monnik Bodhidharma: ‘Wat is de kern van het boeddhisme?’ Bodhidharma antwoordde: ‘Stop met kwaad te doen, leer goed te doen, zuiver je hart’. De keizer was teleurgesteld en vroeg: ‘Is dat alles? Dat snapt een kind van drie!’ Waarop Bodhidharma antwoordde: ‘Zeker majesteit, maar zelfs een man van tachtig kan het nog niet in de praktijk brengen!’

Ethiek is een belangrijk aspect van het boeddhistische pad. Het basisprincipe is dat we alles proberen te doen wat bevorderlijk is voor een bevrijde en ontwaakte staat—voor onszelf en alle anderen. Er zijn geen absolute geboden en verboden, maar wie de wet van oorzaak en gevolg serieus neemt weet dat er bepaalde wetmatigheden zijn in ons gedrag. Het is slim om bepaalde dingen niet te doen als je de gevolgen ervan niet wilt proeven.

Die ethische wetmatigheden worden uitgedrukt is de vijf ‘voorschriften’ of trainingsprincipes. Ze kunnen negatief (wat niet helpend is) en positief (wat wel helpend is) geformuleerd worden.

1) Negatief: geen geweld gebruiken

   positief: vriendelijkheid

2) Negatief: niet nemen wat niet van jou is

   positief: vrijgevigheid

3) Negatief: je onthouden van seksueel wangedrag

   positief: je vervuld voelen

4) Negatief: geen leugenachtige taal gebruiken

   positief: waarachtigheid

5) Negatief: geen bedwelmende middelen gebruiken

   positief: met aandacht leven.

 

A sixth century Chinese emperor asked the monk Bodhidharma: ‘What is the fundamental principle of buddhism?’. Bodhidarma answered: ‘Cease to do evil, learn to do good, purify the heart’. The emperor was taken back, and said: ‘Is that all? Even a child of three can understand that!’ And Bodhidharma replied: Yes your majesty: but even an old man of eighty cannot put it into practice!’

Ethics is an important aspect of the buddhist path. The basic principle is that we try to do what is helping a free and awakened state—for ourselves as well as for others. There are no absolute commands, but if you take the principle that actions have consequences seriously, you will know that there are certain laws in our behaviour. It’s just good sense to avoid certain actions if you don’t want to taste the consequences.

These ethical laws are expressed in the five ‘precepts’ or training principles. They can be formulated negatively (in terms what is not helpful) or positively (in terms of what is helpful).

1) Negative: not use violence

    positive: kindness

2) Negative: not take what is not yours

    positive: generosity

3) Negative: refrain from sexual misconduct

   positive: fulfillment

4) Negative: refrain from untruthful communication

   positive: truthfulness

5) Negative: refrain from using intoxicants

   positive: mindfulness