Boeddhisme2018-11-08T19:08:30+00:00

Boeddhisme

Buddhism

Boeddhisme is een pad van spirituele ontwikkeling dat leidt tot inzicht in hoe het leven werkelijk is. Het biedt manieren om jezelf zo te veranderen dat kwaliteiten als aandachtigheid, vriendelijkheid en wijsheid deel van je karakter worden. Door haar praktische methoden (zoals meditatie) worden mensen in staat gesteld volledig de verantwoording voor hun bestaan op zich te nemen, en kwaliteiten als wijsheid en medeleven te ontwikkelen.

In de loop van 25 eeuwen heeft de boeddhistische traditie een schat van methoden ontwikkeld voor degenen die een dergelijk pad willen gaan—een pad dat uiteindelijk leidt tot ontwaken. Ontwaken is de toestand dat de sluiers van onwetendheid die voortdurend ons zicht belemmeren, zijn weggevallen. Dat is een proces dat geleidelijk of in schokken kan gaan, meestal beide afwisselend.

De basale stellingen van de boeddhistische leer zijn rechtdoorzee en praktisch: niets staat vast of bestaat eeuwig; handelingen hebben gevolgen; verandering is mogelijk.

Boeddhisme is niet gericht op een bepaalde groep of een bepaald werelddeel. Hoewel het in het oosten is ontstaan, is het een universele religie. Boeddhisme richt zich tot iedereen, onafhankelijk van afkomst, gender, levensstijl, of wat dan ook.

Buddhism is a path of spiritual development that leads to insight in how life really is. Buddhist practices are ways to change yourself so that qualities like mindfulness, kindness and wisdom can become part of your character. The practical methods of buddhism (such as meditation) allow people to transform their experience and to be fully responsible for their lives. In the course of the 25 centuries of it existence the buddhist tradition has created a treasure of resources for all those who wish to follow such a path—a path that ultimately culminates in awakening. Awakening or enlightenment is a state in which the veils of ignorance that constantly obstruct our view have fallen away. It is a process that can go gradually or suddenly, mostly both alternating.

The basic tenets of buddhist teaching are straightforward and practical: nothing is fixed or permanent; actions have consequences; change is possible.

Buddhism is not aimed at a particular group or part of the world. Although its origins are in the east, it is a universal religion. Buddhism addresses itself to all people irrespective of origin, gender, lifestyle, or whatever.